Žádost o prodej pozemků s právem stavby parc.č. 1932 a 1933, k. ú. Smíchov, ulice Přímá – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele a pozemek související – zahrada

29.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Žádost o prodej pozemků s právem stavby parc.č. 1932 a 1933, k. ú.
Smíchov, ulice Přímá – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví
žadatele a pozemek související – zahrada

OZ P5 v roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich
uživatelům, tj. vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky
zastavěny. Na základě došlých žádostí projednala RMČ P5 na svém 18.
zasedání dne 22. 5. 2001 záměr prodeje a to za cenu 1.500,-Kč/m2.
Na výzvu OSM uživatelé pozemků předkládají aktualizované žádosti o
prodej a tyto jsou v pořadí došlém, předkládány k projednání v
orgánech obce

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej id. 3/4 pozemku parc.č. 1932 o výměře 126 m2 a id. 3/4
pozemku parc. č.1933 o výměře 152 m2, vše k. ú. Smíchov, paní Dagmar
Bultasové, bytem v Praze 5 Malá Xaveriova 32 a id. 1/4 pozemku parc.
č. 1932 o výměře 126 m2 a id. 1/4 pozemku parc. č. 1933 o výměře
152 m2, vše v k. ú. Smíchov, panu Ing. Petrovi Kalandrovi bytem v
Praze 4, Psohlavců 62 za cenu 1.500,-Kč/m2, tj. celkem 417.000,-Kč.

II. u k l á d á

starostovi


zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace prodeje pozemků
parc. č. 1932 a 1933, k. ú. Smíchov, ul. Malá Xaveriova
Termín: 30/04/03

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5