Žádost o prodej pozemků č.parc. 415/5 a 415/6 k.ú. Hlubočepy

9.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o prodej pozemků č.parc. 415/5 a 415/6 k.ú. Hlubočepy
Dr. J. Alan, bytem Praha 5, Švábova 24 a p. J. Bartl, bytem Praha 5, Švábova 22 žádají o prodej pozemků sousedících s nemovitostmi v jejich vlastnictví.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í s prodejem pozemku č.parc. 415/5 v k.ú. Hlubočepy vlastníkům soused- ních nemovitostí (č.parc. 415/1 a 415/2 s domem čp. 769) a s prode- jem pozemku č.parc. 415/6 vlastníkům sousedních nemovitostí (č.parc. 415/3 a 415/4 s domem čp. 770) za cenu minimálně podle cenové mapy tj. Kč 2.000,-/m2 za předpokladu zřízení věcného břemene průchodu a přejezdu pro vlastníka č.parc. 415/1 a 415/2 s domem čp. 769 ve smyslu vzájemné dohody žadatelů.
II. u k l á d á starostovi podepsat kupní smlouvy na prodej poz. č.parc. 415/5 a 415/6 v k.ú. Hlubočepy za cenu podle cenové mapy tj. Kč 2.000,-/m2. Termín: 15/02/2000 Usnesení bylo schváleno 41 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5