Žádost o prodej poz. parc. č. 1389/2 a části poz. parc. č. 1389/1 pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele a poz. bezprostředně se stavbou související

22/06/2000

26.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Žádost o  prodej pozemku parc. č.  1389/2 o výměře 457 m2 a  části
pozemku parc. č.1389/1 (podle GP nové č.1389/3) o výměře 350 m2 –
pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví žadatele a  pozemek
bezprostředně se stavbou související.

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. s o u h l a s í
s prodejem pozemku parc. č.  1389/2 o výměře 457 m2 za cenu 3000,-/m2
a  části pozemku parc. č.  1389/1 o výměře 350 m2 (podle GP nové č.
1389/3) za 1000,-/m2 vše v k.ú. Košíře

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
zabezpečit veškeré administartivní kroky realizace kupní smlouvy na
poz. parc. č.  1389/2 a část poz. parc. č.  1389/1 v  k. ú.
Košíře
Termín: 31/08/00/

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě