Žádost o převod budovy čp. 225, s poz. parc. č. 2178/3, parc. č. 2187/2, Lipence sloužící jako sklad CO

22/06/2000

17.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Žádost o převod budovy čp.  225 s pozemky parc. č. 2178/3,parc. č.
2187/2, o celkové výměře 6768 m2, k.ú. Lipence sloužící jako sklad CO
na Obec hl. m. Praha (Odbor obrany).

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. s o u h l a s í
s převodem budovy čp.  225 a pozemky parc. č. 2178/3, parc. č.
2178/2 o celkové výměře 6768 m2 , k.ú. Lipence na Obec hl. m. Praha
pro účely centrálního skladu CO.

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
zabezpečit administrativní a fyzické předání objektu čp. 225 a
pozemků parc. č.  2178/3 a 2178/2, k.ú. Lipence na Obec. hl. m. Praha
Termín: 01/09/2000

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě