Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 587, Plaská 7, k.ú. Malá Strana z vlastnictví obce – Z 9/4

02/11/1995

9) Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 587, Plaská 7, k.ú. Malá Strana z vlastnictví obce - Z 9/4
Z 9/9/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s prodejem id. 1/4 domu čp. 587 s id. 1/4 stav. pozemku č.parc. 835, vše v k.ú. Malá Strana paní Věře Kreuzerové, p. Petru Deglovi, p. Jiřímu Deglovi a p. Rudolfu Deglovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem se zřízením věcného břemene předkupního práva pro obec na dobu 10 let II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty oznámit záměr MHMP a v kladném případě prodej realizovat. Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě