Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 1160, Na Březince 12, k.ú. Smíchov vč. id. 1/4 stav. pozemku č. parc. 2163 – Z 13/2

11/06/1996

6) Žádost o odkoupení id. 1/4 domu čp. 1160, Na Březince 12, k.ú. Smíchov vč. id. 1/4 stav. pozemku č. parc. 2163 - Z 13/2
Z 13/6/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í v souladu s usnesením 7. OZ ze dne 14.9.1995 (7/15/95, koncepce nakládání s nemovitým majetkem), se záměrem prodeje id. 1/4 domu čp. 1160 s id. 1/4 stav. pozemku č.parc. 2163, vše v k.ú. Smíchov, ing. Ivanu Kuralovi a Ivance Knoulichové za odhadní cenu dle znaleckého posudku se zřízením věcného břemene předkupního práva pro obec na dobu 10 let II. u k l á d á RNDr. M. Škaloudovi, zástupci starosty oznámit záměr MHMP a prodej realizovat. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě