Žádost MČ Praha 5 o  změnu územního plánu na části pozemku parc. č. 5019/1, k.ú. Smíchov na území nádraží Praha-Smíchov při  ul. Radlická

22/06/2000

11. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, startosta Žádost MČ Praha 5 o změnu územního plánu na části pozemku parc. č. 5019/1, k.ú. Smíchov na území nádraží Praha-Smíchov při ul. Radlická
MČ Praha 5 předkládá tímto návrh na změnu územního plánu SÚ hl.m.Prahy na území stávajícího nádraží Praha-Smíchov na ploše s funkčním využitím DDN - překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody. Navrhuje zde jiné funkční využití, které umožní lepší rozvoj nového centra Smíchova směrem jižním až k nádraží a měst.okruhu.
Návrh územního plánu se týká části pozemku parc. č. 5019/1, k.ú. Smíchov. Vlastníkem pozemku jsou dle výpisu z katastru nemovitostí České dráhy, státní organizace, Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222/12.
MČ Praha 5 žádala o změnu funkčního využití území již při projednávání návrhu územního plánu hl.m.Prahy v roce 1998, znovu uplatnila tento požadavek v letošním roce při projednávání požadavků a námětů pro zadání US Smíchov-jih
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í s předloženým návrhem změny územního plánu SÚ hl.m. Prahy na části pozemku parc.č. 5019/1, k.ú. Smíchov z funkčního využití DDN - překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody, na funkční využití SVM - smíšené městského typu nebo SVO - smíšené obchodu a služeb
II. u k l á d á starostovi předložit stanovisko MČ Praha 5 k návrhu změny ÚPN na části pozemku parc. č. 5019/1, k. ú. Smíchov na území nádraží Praha - Smíchov při ul. Radlická Útvaru rozvoje hl.m.Prahy se žádostí o předložení k projednání Zastupitelstvu hl.m.Prahy. Termín: 31/07/2000
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě