Žádost M. Janaty o prodej poz. parc. č. 351/2, Jinonice

22/02/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Žádost pana M. Janaty o prodej pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice
o  výměře 28 m2.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice o výměře 28 m2 za
částku 2.500,-Kč/m2; tj. celkem 70.000,-Kč manželům Miroslavovi a
Blance Janatovým

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
Zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č.  351/2, k. ú. Jinonice
Termín: 30/04/2001

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě