Žádost firmy PRE a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1546/2 v k.ú. Košíře pod novou TS

7.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost firmy PRE a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1546/2 v k.ú. Košíře pod novou TS
PRE a.s. požádala o prodej nebo pronájem do doby prodeje části pozemku parc. č. 1546/2 v k. ú. Košíře při ul. Beníškové u MŠ.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e prodej části pozemku parc. č. 1546/2 (dle GP parc.č. 1546/5) v k.ú. Košíře o výměře 7 m2 za cenu Kč 50.000,- PRE a.s.
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty podniknout ve spolupráci s OSM nutné kroky k podpisu kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1546/2 (dle GP č.parc. 1546/5) v k.ú. Košíře a.s. PRE - TS Termín: 15/07/2001
Usnesení bylo schváleno 39 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5