Žádost Comenia nájemce čp. 169, Bartramka o uhrazení nutných investičních nákladů ve výši 485 000 na reinstalaci expozice W. A. Mozarta a manželů Duškových

4.

Překladatel: M. Jančík, zást. starosty
Žádost COMENIA, nájemce čp. 169 – Bertramky, o uhrazení nutných
investičních výdajů ve výši 485 000, – Kč na reinstalaci expozice
W. A. Mozarta a manželů Duškových

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

s c h v a l u j e
uhrazení příspěvku do výše 485 000, – Kč na reinstalaci expozice
W. A. Mozarta a manželů Duškových v čp. 169 – Bertramce
za předpokladu, že tento příspěvek bude následně řádně COMENIEM
vyúčtován a předložen ke schválení OR v P5 a OSM. Částka bude čerpána
z účtu hospodářské činnosti.
Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5