Žádat o voličský průkaz je možné i elektronicky

12/03/2014

Žádosti o voličské průkazy pro volby do EP prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem jsou možné, byť to zákon výslovně neuvádí.

Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR obdržel vícero dotazů ohledně žádosti o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu učiněné prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem. Ministerstvo vnitra k této otázce zaujalo následující stanovisko:

Žádost o voličský průkaz upravuje § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. I když volební zákon výslovně podání učiněné elektronicky neupravuje, je zde domněnka, že lze uplatnit § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého k podepisování nebo označování dokumentu v podobě datové zprávy, jehož prostřednictvím se činí úkon vůči státu, lze použít pouze uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou značku. Obdobně § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že úkon učiněný zákonem vymezenou osobou nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. K otázce přípustnosti podání učiněného elektronicky a zároveň opatřeného uznávaným elektronickým podpisem se vyjádřil také Ústavní soud (IV. ÚS 319/05, II. ÚS 218/06, I. ÚS 1180/08), který v posledně zmíněném nálezu konstatoval, že „hlavním principem tohoto zákona (zákona o elektronickém podpisu) je zajistit, aby datové zprávy nebyly diskriminovány, tj. že nesmí existovat rozpor v zacházení mezi datovými zprávami a dokumenty na papíře a dále, že zaručený elektronický podpis představuje ekvivalent ověřeného podpisu na papíru a využívá takových elektronických postupů, které umožňují jednoznačnou identifikaci a autentizaci osoby, která podpis vytvořila.“ Podle názoru MV ČR je proto nutné analogicky vyslovené stanovisko uplatnit i v případě podávání žádosti o voličský průkaz ve volbách do Evropského parlamentu. Tomuto závěru rovněž nasvědčuje i fakt, že ostatní volební zákony při podávaní stejné žádosti pro jiné druhy voleb tyto formy podání již přímo umožňují. Na základě výše uvedeného je oprávněný názor, že lze žádat o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu také prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě