Vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství MČ P5 za rok 1996 – Z 19/1

9) Vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství MČ P5 za rok 1996 - Z 19/1
Z 19/9/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s c h v a l u j e 1. zprávu o výsledku hospodaření za rok 1996 2. závěrečný účet MČ P5 za r. 1996 v těchto objemech: Příjmy celkem 525.622.922,83 Kč Výdaje celkem 518.801.522,02 Kč
Přebytek hospodaření 6.821.400,81 Kč ============================================== 3. Návrh finančního vypořádání za r. 1996 v tabulkách č. 7-15 s tím, že zprávu hospodaření společnosti Akcent bere na vědomí a považuje za nutné v rámci kontroly plnění bodů nájemní smlouvy společnosti Akcent provést ocenění skutečných investovaných nákladů. 4. Výsledky hospodařské činnosti MČ P5 uvedené ve zprávě o hospodářské činnosti: Výnosy celkem 132.542,-tis. Kč Náklady celkem 105.284,-tis. Kč
Zisk 27.258,-tis.Kč ============================================ 5. Odpis nedobytných nedoplatků za nájemné vedeného v účetnictví ACCT (Příloha č.3): East Wind Motorsport (Peter Bartošovský) (nebytové prostory) 67.748,-Kč II. u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 zajistit alespoň 90% prostředků z výnosu z nájemného k údržbě a opravám bytového fondu. Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.