Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 2000

21/09/2000

2.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 2000
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 2000
II. s c h v a l u j e 1.1. změnu účtování částečné úhrady neinvestičních nákladů školních družin a klubů u základních škol s právní subjektivitou dle důvodové zprávy. Úhrada vybíraná od rodičů a dosud účtovaná ve výnosech škol bude proúčtována jako poskytnutý příspěvek 1.2. poskytnutí finančních prostředků základním školám v právní subjektivitě na krytí odpisů hmotného investičního majetku pro rok 2000 v celkové výši 1.453,6 tis. Kč dle důvodové zprávy 1.3. zvýšení limitu mzdových prostředků Obvodního úřadu o prostředky ze státní dotace ve výši 135,3 tis. Kč na krytí mezd 1 pracovníka v souvislosti s účinností zák. č. 359/99 Sb. o sociálně právní ochraně dětí 1.4. snížení limitu počtu pracovníků jeslí z 30 na 26 pracovníků a se snížením limitu mzdových prostředků jeslí z 4.050 tis. Kč na 3.524 tis. Kč
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě