Vyúčtování výsledků hospodaření MČ P5 za rok 1999

20/04/2000

2.

Překladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za rok 1999

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. s c h v a l u j e

1.1 zprávu o výsledku hospodaření za rok 1999

1.2. závěrečný účet Městské části Praha 5 v těchto objemech
Příjmy celkem 444.841.309,19

Výdaje celkem 401.706.840,58

Přebytek hospodaření 43.134.468,61

1.3. návrh finančního vypořádání za rok 1999 uvedený v tabulce č. 25

1.4. výsledky hospodářské činnosti Městské části Prahy 5
Výnosy celkem 283.863 tis. Kč

Náklady celkem 242.474 tis. Kč

Zisk 41.389 tis. Kč

1.5. převod výsledku hospodaření
ZŠ Waldorfská ve výši 12 tis. Kč
– do rezervního fondu

1.6. převod výsledku hospodaření
ZŠ Barrandov ve výši 112 tis. Kč
takto:
– do fondu reprodukce ZP 28 tis. Kč
– do fondu odměn 5 tis. Kč
– do rezervního fondu 79 tis. Kč

1.7. převod výsledku hospodaření
ZŠ Grafická ve výši 78 tis. Kč
takto:
– do fondu reprodukce ZP 34 tis. Kč
– do fondu odměn 1,5 tis. Kč
– do rezervního fondu 42,5 tis. Kč

1.8. převod výsledku hospodaření
KK Poštovka ve výši 124,4 tis. Kč
– do rezervního fondu

1.9. převod výsledku hospodaření
Obvodního ústavu sociálních služeb
ve výši 86 tis. Kč
– do rezervního fondu

1.10. převod výsledku hospodaření
ZZ Smíchov ve výši 93 tis. Kč
na krytí ztráty z minulých let

1.11. převod výsledku hospodaření
ZZ Barrandov ve výši 20 tis. Kč
na krytí ztráty z minulých let

1.12. převod zůstatku účtu sdružených prostředků do fondu
rezerv a rozvoje ve výši 288.211,12 Kč.
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě