Vyúčtování výsledků hospodaření MČ P5 za I. – III. čtvrtletí 1999

3.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud , starosta
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5
za I. – III. čtvrtletí 1999

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření Městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí
1999

II. s c h v a l u j e
zvýšení počtu pracovníků a limitu mzdových prostředků u Obvodního
ústavu sociálních služeb a Obvodního úřadu takto:

Organizace: Počet pracovníků Limit MP

OÚSS
– původní 52 5.905 tis.Kč
– upravený 56 6.128 tis.Kč

Obvodní úřad
– původní 307 55.000 tis.Kč
– upravený 310 55.540 tis.Kč
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5