Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro rok 2002 v oblasti sociální

4.
Předkladatel: Mgr. L. Vávrová, radní Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro rok 2002 v oblasti sociální
Žadatelům o grant je třeba ponechat časový prostor pro důkladné zpracování žádosti
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e vyhlášení grantů pro oblast sociální pro rok 2002, se změnou v bodě II. sociálně - společenské aktivity, kde zaměření zní: zdravotně postižení občané, senioři, problémová mládež a další problémové skupiny obyvatelstva
II. u k l á d á Mgr. L. Vávrové, radní zajistit zveřejnění vyhlášení grantů na rok 2002 Termín: 12/11/2001
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5