Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro rok 2002 v oblasti školství

3.
Předkladatel: Mgr. L. Vávrová, radní Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro rok 2002 v oblasti školství Z důvodu umožnit důkladnější a delší přípravu projektů v uvedené oblasti, je třeba vyhlásit již v letošním roce granty pro rok 2002. Finanční částka pro jednotlivé programy bude upřesněna při tvorbě rozpočtu na rok 2002. Materiál projednala a schválila RMČ Praha 5 na svém zasedání 9.10.2001
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e vyhlášení grantů pro oblast školství "Kdo si hraje nezlobí" na rok 2002
II. u k l á d á Mgr. L. Vávrové, radní zajistit zveřejnění vyhlášených grantů na rok 2002 Termín: 12/11/2001
Usnesení bylo schváleno 39 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5