Vyhlášení grantů MČ Praha 5 na rok 2000

02/12/1999

23.
Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Vyhlášení grantů MČ Praha 5 na rok 2000
Na základě zkušeností z předchozích let vyhlašujeme i pro rok 2000 granty v celkové výši 1,550.000,- Kč
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e vyhlášení grantů v celkové výši 1,550.000,- Kč s tím, že členění pro jednotlivé oblasti bude předloženo OZ ke schválení v rámci podrobného rozpočtu na rok 2000
II. u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 zabezpečit členění grantů pro jednotlivé oblasti ve výši 1,550.000,-Kč Termín: 15/02/2000 Usnesení bylo schváleno 43 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě