Voličské průkazy – žádosti o vydání u ÚMČ Praha 5

21/02/2014

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ve svém ustanovení § 30 volit rovněž na voličský průkaz, který opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Příslušný zastupitelský úřad pak vydá voličský průkaz voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu, tj. do 8. května 2014.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy od 8. května 2014 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Nejpozději si může volič voličský průkaz vyzvednout 21.5. 2014 do 16.00 hodin. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně kompletní sadu hlasovacích lístků.

U Úřadu městské části Praha 5 je možno výše popsaným způsobem již nyní požádat o vydání voličského průkazu u odboru občansko-správního u paní Anny Matochové (budova Štefánikova 13-15, 1. patro, kancelář č. 124, tel. 257 000 860). Od 10.3.2014 pak rovněž u paní Jarmily Zelenkové ve stejné budově a patře v kanceláři č. 121, telefon 257 000 882 a od 21.3.2014 také i u paní Jitky Ošauerové (budova Štefánikova 13-15, 1. patro, kancelář č. 106, telefony: 257 000 881 a 257 000 882). Případné kontakty na další osoby, které budou uvedenou agendu dle potřeby posilovat, volič najde vyvěšeny na dveřích kanceláří č. 106 a 124. Důležité je nezapomenout si s sebou vzít platný

občanský průkaz.

Úřední hodiny pro vydávání voličských průkazů jsou stanoveny takto:

Pondělí :   08.00 -17.45 hod.

Úterý:       08.00-15.45 hod.

Středa       08:00-17.45 hod.

Čtvrtek:    08.00-15.45 hod.

Pátek:       08.00-14.45 hod.

Žádost o voličský průkaz je volně ke stažení pod názvem Žádost o voličský průkaz.

odbor občanskosprávní

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě