Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) v § 4 a § 5.

V současné době mohou volit a být voleni pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko.
Právo volit v České republice mohou občané těchto států realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v DODATKU stálého seznamu voličů (dále jen „dodatek“).

 

Podmínky pro zápis do dodatku:
– státní občanství jiného členského státu EU,
– dosažení věku 18 let (požádat o zápis může i cizinec, který dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb)
– povolený trvalý pobyt nebo přechodný pobyt občana EU (prokazuje se platným průkazem)
– podání žádosti a předložení dokladů o cizím státním občanství a povolení k pobytu v ČR

Občan členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat (zůstává v dodatku zapsán i v případě změny trvalého/přechodného pobytu na území ČR).

Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit (např. ukončení pobytu na území ČR).

 

 

Kde mohou cizinci s povoleným pobytem na Praze 5 žádat o zápis
do dodatku:

– odbor živnostenský a občanskosprávních agend, Štefánikova 14-15, Praha 5, kancelář 122., 1. patro – paní Anna Kováčová anna.kovacova@praha5.cz 257 000 991

Mgr. Veronika Provinská veronika.provinska@praha5.cz 257 000 992

 

 

Po zápisu cizince do dodatku provede úřad hlášení Ředitelství služby cizinecké policie

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě