Informace o vydání voličského průkazu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (22. května 2019) nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (17. května 2019) obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, ne emailem. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (9. května 2019) předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na uvedenou adresu.

 

Voličský průkaz se vydá voliči nejdříve od 9. května 2019 a nejpozději do 22. května 2019 do 16.00 hod. Žádost o vydání voličského průkazu je dispozici na www.praha5.cz, případně v čekárně oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

Volič si může o žádost o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu požádat na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Štefánikova 13-15, Praha 5 Smíchov, přízemí.

Volič si v čekárně oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (vlevo po vstupu do budovy z ul. Štefánikova) vyplní žádost o vydání voličského průkazu, poté navolí pořadové číslo na dotykové obrazovce (políčko „voličské průkazy”)  a vyčká na vyvolání svého pořadového čísla na TV obrazovce. Poté se odebere kolem recepce přímo na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na příslušné pracoviště podle přiděleného pořadového čísla.

O voličský průkaz lze požádat v úředních hodinách osobních dokladů a evidence obyvatel:

 

Úřední hodiny:

8.00 – 17.00 hod. – pondělí

8.00 – 12.00 hod. – úterý

8.00 – 17.00 hod. – středa

8.00 – 12.00 hod. – čtvrtek

8.00 – 11.00 hod. – pátek

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě