Důležité informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích

Obracíme se na širokou veřejnost, která má možnost zapojit se do práce v okrskových volebních komisích (dále jen „OVK“), kterých na území městské části Praha 5 je celkem 81. Ti, kteří se chtějí skutečně aktivně podílet na práci v OVK a splňují podmínky budoucího člena OVK tj. členem OVK může být státní občan České republiky:

  • který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
  • který není kandidátem na prezidenta republiky,

je nutné podat přihlášku, která musí obsahovat – jméno, příjmení, datum narození, bydliště a telefonní kontakt žadatele. Čitelně vyplněnou přihlášku s označením „VOLBY“

předejte:

  • osobně do 14. prosince 2017 do 15.00 hodin pracovníkům odboru živnostenskému a občanskosprávních agend na Úřadu MČ Praha 5, náměstí 14. října 1381/4 – tel. kontakt č. 257000457 – Alena Kováčová nebo Štefánikova 13,15 – tel. kontakt č. 257000991 – Anna Kováčová a 257000992- Mgr. Veronika Provinská (dále jen „OŽOA“).

 

 

  • odeslat na adresu: Úřad městské části Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, náměstí 14. října 1381/4, tak, aby OŽOA byla doručena nejpozději 14. prosince 2017 do 16.00 hodin.

 

Pro informaci uvádíme, že členovi OVK přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, předsedovi OVK ve výši 1 600 Kč.

 

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚVOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN.O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI.