Volba stále volební a mandátové komise

29/11/2006

3. bod jednání

Předkladatel: Grušová Anna Mgr., zastupitelka MČ P5

Volba stále volební a mandátové komise

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. stálou volební a mandátovou komisi ve složení: B. Altner, J. Bartoš, Bc. L. Doležal, PhDr. M. Kudrys, Ing. arch. T. Reml, Ing. L. Váchová

Usnesení bylo schváleno: 43 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

      1. ustavující zasedání ZMČ P5 dne 13. 11. 2006      
           předsedá: Grušová Anna Mgr.           
           HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO           
             13.11.2006 13:25:06             
         3. Volba stále volební a mandátové         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin Mgr.             ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Pro     
 Horák Petr Ing.             ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan               ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.            ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 43 (100%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
   

Volba stálé volební a mandátové komise

20/11/2002

3.

Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000 Sb.)
Volba stálé volební a mandátové komise

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

stálou volební a mandátovou komisi ve složení:

Doc. ing. Luboš Babička

Věnceslava Zajíčková

Ilona Nápravníková

Prof. ing. Bedřich Šesták

Jitka Matoušková

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

Milan Jančík
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě