Volba prísedícího k OS pro P5 Mgr. Z. Kučery, zproštění funkce přísedící u OS pro P5 PhDr. H. Kašperové

22/06/2000

2.
Předkladatel: V. Zapletal, radní
Volba přísedícího k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 pana Mgr.Zdeňka
K u č e r y, nar. 11.5.1975, bytem Praha 5, Wassermannova 1040/34;
zproštění funkce přísedící u OS pro Prahu 5 paní PhDr.Heleny
K a š p e r o v é, nar. 14.3.1948, bytem Praha 5, Nad Palatou 5

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. v o l í
pana Mgr.Zdeňka Kučeru, nar. 11.5.1975, bytem Praha 5, Wassermannova
1040/34, přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 5

II. s o u h l a s í
se zproštěním funkce přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 5 paní
PhDr.Heleny Kašperové, nar. 14.3.1948, bytem Praha 5, Nad Palatou 5
ke dni 22.06.2000

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě