VKP SPIRITKA – dopis Sdružení primátorovi

Občanské sdružení  ,,Ochrana VKP Společenstva křídových pramenů Spiritka“

Zdíkovská 92 , 150 00 ,  Praha 5 , E – mail : vkpspiritka@seznam.cz

 

 

                                                                                                               

Doc. Mudr. Bohuslav  Svoboda CSc.

primátor hl. m. Prahy

Mariánské náměstí  2/2

110 01 Praha 1

                                                                                                      V Praze dne  10.12. 2010                                                                                                    

                                                                                                                    

Věc: Informace o pochybeních magistrátu

 

Vážený pane primátore,

                    úkolem dalších řádků bude, aby Vám objasnily kdo a hlavně proč se na Vás obrací.

Nejprve k tomu kdo Vám píše.

            Jmenuji se Karel Nejdl a zastávám funkci předsedy Občanského sdružení „Ochrana VKP Společenstva křídových pramenů Spiritka“ se sídlem:  Zdíkovská 92, 150 00 Praha 5

(níže v textu pouze OS). Toto OS bylo jako nezisková organizace registrováno dne 22. 04. 2008 Ministerstvem vnitra ČR.

            A nyní k tomu proč se na Vás jako OS obracíme.

            Především nám dovolte, abychom se i my připojili ke gratulantům, kteří Vám již  blahopřáli k Vašemu zvolení do nejvýznamnější funkce v našem hlavním městě. Během volební kampaně jste projevil odhodlání věci změnit, neboť pro Vás není tajemstvím, že strana, kterou reprezentujete si v minulém volebním období nepočínala nejlépe, což jsme jako OS sami silně pocítili.

            Vaše několikrát deklarované přesvědčení věci napravit a změnit, nás přesvědčilo se na Vás obrátit ve věci, kterou je veřejný zájem ochrany přírody.

 

            Níže uvedené informace se týkají našeho dosavadního neutěšeného vztahu s  bývalým vedením Magistrátu a s příslušnými odbory, zejména odborem ochrany prostředí a odborem obchodních aktivit.

           

            Již od devadesátých let minulého století, dříve jako občané Zdíkovské ulice, nyní jako OS, jsme se neúnavně snažili zachránit velice vzácný, zcela fungující přírodní biotop v centru velkoměstské zástavby. Jedná se o území mezi ulicemi Zdíkovská a Spiritka v Praze 5, Smíchov, navazující na  rozsáhlý park Ladronka a pražský biokoridor, kterým migrují živočichové pražskou přírodou. Území, o jehož záchranu usilujeme, je mezi pražskou zelení o to výjimečnější, že bylo silně zavodněné minerálními prameny s přírodními jezírky, čistými studánkami a slatinnými mokřady, kde žijí vzácní živočichové a rozmanitá fauna, vč. staletých stromů. Území bylo funkčně již léta stabilizováno i přes stavební aktivity v okolí Jak každý z nás ví, voda v přírodě znamená  poklad. To ovšem nebylo známo těm nejpovolanějším, kterými jsou zákonné orgány, které mají chránit přírodu. V našem případě to byly Magistrát a MČ Praha 5.

            Aby Vaše poznání bylo ještě hlubší, dovolte prosím, abychom uvedli konkrétní fakta tohoto případu v Praze 5.

 

1)   V roce 1997 – 1999  byly na pozemcích, jižní části proluky ve zlomu Zdíkovské ulice,

       povoleny stavby dvou rodinných domů. Z toho investor prvního z nich, provedl na sousedním

pozemku č. parc. 4261/220 ve vlastnictví  MHMP, sběrnou šachtu a mělké podzemní prameny vody,vč. vody z mokřadů a jezírek odvedl drenážemi do městské kanalizace ve Zdíkovské ulici.

       Bezprostředně po zprovoznění drenáží dochází každoročně k úplnému vysoušení

       přilehlého území a tím  dochází k úhynům obojživelníků a jiných vodomilných živočichů

       i zákonem chráněných. Totéž platí i o místním rostlinstvu. Na nevhodnost pozemku pro

       stavební účely jsme  několikrát upozorňovali MČ P 5, Magistrát i policii ČR, avšak

       bezúspěšně. Domy byly povoleny a zkolaudovány.

 

 2)   V důsledku této katastrofy jsme se opět obrátili na příslušné útvary MČ P 5  a MHMP

        s žádostí o chránění území zákonem a bylo nám částečně vyhověno.

        Dne 8.11.2000 tehdejší odbor životního prostředí MHMP vydal Rozhodnutí nazvané

        „Oznámení registrace významného krajinného prvku (níže v textu pouze VKP)

        Společenstva křídových pramenů  Pod Spiritkou“, ve smyslu § 6/1 z.č. 114/92 Sb. ve

        znění pozdějších předpisů na parc. č. 4221/1, která byla zcela ve vlastnictví MHMP.

        Sousedící, výše zmíněná parc. č. 4261/220, taktéž ve vlastnictví Magistrátu, do

        registrace zahrnuta nebyla. V témž roce její id. ½  prodal soukromé osobě, přestože mu

        bylo známo, že pozemek je nezbytnou součástí ekologické stability území.

 

3)     Až do konce srpna t.r. naše OS jednalo v dobré víře ve správnost zmíněného aktu .          

Obdobně tak jednali i všechny státní orgány, vč. Inspekce životního prostředí, Česká geologická služba, Policie ČR i Ministerstvo životního prostředí.

        V této době nám na základě naší iniciativy Magistrát oznámil, že registrace VKP byla zrušena.  Při osobním jednání jsme obdrželi usnesení  z 30.6.2010, jenž konstatuje: ….“Při oznámení registrace významného krajinného  prvku „Společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou na pozemku č.parc.4221/1 k.ú. Smíchov došlo k pochybení a omylem bylo oznámení zasláno jinému subjektu než vlastníkovi pozemku a nebylo tedy provedeno v souladu s platnými právními předpisy.“… konec citace, a ujištění, že jej OOP v blízké době hodlá znovu vyhlásit.

Stalo se tak navzdory tomu, že naše OS plně dostálo požadavkům zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stalo se tak navzdory tomu, že v době registrace byl jediným vlastníkem inkriminovaného pozemku jednoznačně sám Magistrát a vyhlášení registrace VKP podle tehdejšího zákona nemělo charakter správního řízení a  Rozhodnutí nebylo ve smyslu správního řádu.

        Těžko si lze představit větší aroganci profesního odboru, který svůj  správní akt trestuhodným lajdáctvím a použitím nepravdy zneváží a nemá nejmenší snahu své pochybení napravit. Podle ustanovení §6 odst.3 zákona č. 114/92 Sb. může orgán ochrany přírody Rozhodnutí o registraci VKP zrušit pouze v případě veřejného zájmu, nikoliv na základě vad v řízení podle ustanovení §156 odst.2 zákona  č.500/2004 Sb., neboť nebylo vedeno ve správním řízení.

 4)    Neznáme důvody, které vedly magistrátní úředníky postupovat protizákonně. Můžeme       se pouze domnívat, že byli vedeni zájmem developerů tuto atraktivní lokalitu zastavět        bytovými soubory, bez ohledu na nevratnou devastaci biologicky cenného území. Tomu        nasvědčují fakta, se kterými jsme se v předchozích našich iniciativách na záchranu VKP         setkávali. Magistrát, jako orgán ochrany přírody, který měl v prvé řadě tuto ochranu        zajišťovat, neudělal pro zdejší ochranu přírody po celá léta vůbec nic. Naopak id. ½ pozemku č.4221/1 o rozloze cca 25720 m2 prodal, resp.směnil s developerem přímo pro účely zástavby, aniž by vzal na zřetel, že se jedná o registrovaný VKP. Směna pozemku byla zcela      nestandardní.Byl prodán s konkrétním určením pro výstavbu bytových souborů, tedy jako       stavební pozemek, avšak za  nepatrnou  cenu veřejné zeleně.

       Při uskutečnění tohoto záměru by Magistrát na transakci tratil několik desítek milionů Kč.      Zcela nevýhodnou transakci pozemku předkládal ke schválení zastupitelům HMP býv.  nám. primátora p. P. Klega (viz záznamy z projednávání ze dne 31.5.2007 ). Nový majitel nabyl        pozemek v dobré víře a s další podporou magistrátních úředníků (viz výše) mu již nic nebránilo      svůj záměr realizovat. Rozhodně jako podnikatel nekoupil pozemek proto, aby opečovával       VKP, jak ukládá zákon o ochraně přírody. To dokázal následně v r. 2008, kdy fa Navatyp       předložila Magistrátu návrh na změnu Územního plánu hl.m.Prahy, změna má číslo 2335/08

      5)    Další pozemek, rozhodující pro ekologickou a statickou stabilitu VKP, sousedící parcela číslo   4261/220 o rozloze 2767 m2, kterou vlastnil Magistrát, byl jím celý prodán soukromé osobě.  Polovina byla prodána již v roce 2000 a druhou ½ v roce 2009. Prodej druhé poloviny pozemku   předkládal ke schválení zastupitelům HMP býv. nám. P. Klega s tím, že pozemek má   možnost napojení na rozvod elektřiny, vodovodu, kanalizace i plynovodu. Tím stvrzoval         záměr Magistrátu umožnit developerům zastavět celé území bytovými soubory. Konkrétní         záměr zástavby území předvedl developer na veřejné prezentaci na MČ P 5, dne18.2.2009.

 O pronájem druhé poloviny pozemku jsme požádali Magistrát jako OS již v roce   2008. To nám bylo odmítnuto. Celý následující rok jsme usilovali o pronájem, případně prodej, nebo ponechání pozemku ve vlastnictví Magistrátu s odkoupením  druhé poloviny, aby tak mohlo být vytvořeno ochranné pásmo pro VKP, či přímo   VKP rozšířit. Vznikla rozsáhlá zamítavá korespondence, kde nám umně bylo   odůvodňováno, že nemáme nárok. Magistrát stále upřednostňoval soukromou osobu.

Zejména p. P. Klega  nepřipustil ve své korespondenci jiné možnosti. Abychom předešli katastrofě nevratného zničení jak ekologické tak i statické stability území, obrátili jsme se s Výzvou přímo na zastupitele hl. m. Prahy na zasedání,  konaném dne 17.12.2009. V ní jsme upozornili na podezření ze skrytého podvodu.   Za tento čin čelíme u  MěS v Praze žalobě soukromé osoby pro porušení práva na  ochranu osobnosti, který rozhodl v prvním stupni v červenci t.r. v náš prospěch.

Schvalování prodeje, jakož i směny pozemků zastupiteli hl.m. Prahy představovalo spíše frašku, než správní akt schválení prodeje významného pozemku, důležitého pro zachování celého cenného biotopu.

        Je ostudou a tragedií , že správní orgány se podílejí na porušování zákonů ve  prospěch developerů. Nelze v takovém případě vyloučit i úplatky.

             Vážený pane primátore,

 Všechny výše uvedené skutečnosti můžeme na požádání doložit důkazy .   Území, o jehož záchranu usilujeme, je velice biologicky cenné. Situace, ve které se nyní, přičiněním bývalého vedení Magistrátu ocitlo je taková, že patří zcela soukromým podnikatelům a je bez jakékoliv právní ochrany a naděje na zachování biologických kvalit.

            Já i členové sdružení se na Vás obracíme s vírou, že díky Vaší dosavadní práci a Vaším dosavadním morálním kvalitám podpoříte naši snahu o zachování zeleně, neboť jistě i Vy víte, že kde umírají vzácní živočichové nebudou mít šanci na život ani lidé. Pevně věřím, že naplníte svá slova z předvolební kampaně a z projevu po zvolení do funkce primátora a uděláte taková opatření, která by napravila dosavadní šlendrián vládnoucí na radnici a pomůžete zajistit právní ochranu území s cenným funkčním biotopem v centru Prahy.

 Tím by se v praxi naplnilo usnesení zastupitelstva MČ P5 ze dne16.9.2010, které nesouhlasí s využitím VKP Spiritka pro bytovou výstavbu a požaduje obnovení ochrany v plném rozsahu jako nezastavitelného území také v Novém územním plánu Prahy.

   Zůstávám s úctou.  

Za  Občanské sdružení                      Karel  N e j d l

               Zdíkovská  92,  150 00  Praha 5