Veřejná vyhláška – Adam Michal

22/06/2010

                                

Odbor ŽivnostenskÝ

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

Vyřizuje / linka

Praha

 

 

Mlynáriková, 302

22.06.2009

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

Oznámení o uložení písemnosti pro: Adam MICHAL

                                                           Náměstí Svobody 1

                                                           438 01 Žatec

 

Oznamujeme, že úřední písemnosti vedené pod čj.: ZIV/U4884/2010/Mly –Usnessení dle § 32 odst. 2 písm. d) zák.č. 500/2004 Sb. správní řád, určené:

 

Adam MICHAL

Náměstí Svobody 1

438 01 Žatec

IČ:  74962451

 

jsou uloženy na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4. 2. patro, č. dveří  231, kde si je můžete během následujících 15 dnů od vyvěšení této vyhlášky převzít. Začátek 15-ti denní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této písemnosti, přičemž patnáctý den po vyvěšení se písemnost  považuje za doručenou.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Josef Bláha

                                                                                             vedoucí odboru

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě