V Praze 5 bude podepsáno Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území městské části Praha 5

Radní Prahy 5 schválili záměr uzavření Memoranda o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území městské části Praha 5. Memorandum bude podepsáno mezi městskou částí Praha 5, Povodím Vltavy, s. p., Hlavním městem Prahou a Trade centrem Praha. „Chceme tím jasně deklarovat společný zájem na budoucím rozvoji břehu Vltavy od Dětského ostrova po Barrandovský most a s tím související spolupráci všech zúčastněných stran,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Všechny strany již nyní úzce spolupracují při tvorbě objemové studie levého břehu Vltavy, jejíž vypracování zadala radnice Prahy 5 na jaře tohoto roku. Výsledky budou představeny v následujících týdnech. „Studie je svým rozsahem a zaměřením zcela převratná, alespoň pokud jde o Prahu. Díky ní Smíchov získá vizi svého budoucího rozvoje – a to jak nábřeží, tak části navazujícího, vnitřního území. Je to na desítky let dopředu strategický, strukturovaný a čitelný materiál, který nasměruje a zásadně ovlivní rozvoj náplavky i samotného Smíchova,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09).

Text:

Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území Městské části Praha 5

Vymezení lokality zájmového území

Pro účely memoranda se lokalitou řešeného území rozumí říční rameno a nábřeží souběžné s katastrálním územím celého nábřeží v hraniční oblasti městské části Praha 5, které je zakresleno v objemové studii: Vltavský břeh Praha 5 – analýza potenciálu a návrh rozvoje.

Neudržitelný současný stav

Níže podepsaní signatáři Memoranda jsou si vědomi, že současný stav definovaného území není dlouhodobě udržitelný. Na stranu druhou skýtá velký potenciál rozvoje. Široké spektrum vlastníků pozemků a technický stav pozemků v lokalitě neumožňuje volnou přístupnost území pro občany. Současný stav území neumožňuje využít komplexní potenciál území a neumožňuje rozvíjet jeho rekreační a relaxačně kulturní funkce a dále podporu rozvoje a podnikání. Tento stav plně nevyhovuje žádné ze zúčastněných stran.

Konsenzus a zlepšení kvality využitelnosti území

Jsme si vědomi toho, že k dlouhodobě udržitelnému řešení nepovede dosavadní postup, kdy si každý bude slepě stát za svým řešením/neřešením svého území. Tímto Memorandem naopak vyjadřujeme vůli snažit se pochopit cíle ostatních a přinášet tvůrčí řešení, které nepoškodí prosazované zájmy ani jedné ze stran a naopak všem zúčastněným prospějí. Prostor k dohodě může vést pouze přes chytré hledání kvality, která se promítne jak do zlepšení podmínek pro stávající uživatele, obyvatele a funkce, tak i pro budoucí obyvatele a funkce v nově vytvořeném potenciálu využitelnosti a sociálně-kulturnímu odkazu.

Zapojení správců území a veřejné správy

K všeobecně akceptovatelné dohodě o budoucí podobě rozvoje lokality může dojít pouze při transparentním procesu s cíleným a promyšleným zapojením odpovědných subjektů, které poskytne podrobné znalosti o potřebách, preferencích a názorech uživatelů, správců a následně taktéž obyvatel. Představy správců (vlastníků) o využití svých svěřených území a výsledky ze zapojení veřejnosti jsou a budou jedním za základů projekční práce na budoucím řešení, jejichž výsledkem bude návrh využitelnosti území. Do hodnocení a rozvoje vypracovaných řešení bude aktivně zapojena každá ze složek.

Výsledkem bude právní jistota

Pokud dojde k dohodě všech stran na budoucím uspořádání celé lokality, signatáři Memoranda se zavazují učinit vše pro to, aby se tato domluvapromítla v dostatečné podrobnosti (úroveň regulačního plánu) do závazné podoby (regulační plán, závazky v plánovacích či jiných smlouvách).

Transparentní komunikace s veřejností

Signatáři se současně shodují na tom, že je nutné plánované změny a záměry v dostatečném předstihu prezentovat široké veřejnosti a odborné obci. Za tímto účelem se signatáři spojí a budou společně vytvářet takové nástroje, které k transparentní komunikaci s veřejností povedou. Vedoucí postavení v tomto směru přebírá na svá bedra především Městská část Prahy 5, jako v tomto směru nejvíce relevantní orgán.