V lednu odstartoval projekt „Podpora komunitního života v Praze 5“

Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 5 (dále jen MČ P5) prostřednictvím 2 významných komunitních center v této lokalitě a to Komunitní centrum Prádelna a Komunitní centrum Louka. Během dvou let dojde k posílení provozu obou KC, která nabídnou své aktivity zejména seniorům a částečně i dětem a mládeži z rodin v nepříznivé sociální situaci. Realizovány budou zejména aktivizační, poradenské, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity.

Dle Českého statistického úřadu žilo k 31. 12. 2016 na území MČ Praha 5 celkem 84 165 obyvatel, z toho 42 973 žen a 41 192 mužů, z toho celkem 18 746 osob starších 60 let. To potvrzuje všeobecně známou demografickou prognózu, že díky rostoucí kvalitě zdravotnické péče a zlepšení životního stylu dochází k prodlužování délky života, a tudíž k zvyšování osob v seniorském věku. Narůstá bohužel i počet rodin v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem a tím pádem rostou i počty dětí a mládeže z těchto rodin.

V lokalitě Prahy 5 je dle statistik Městské části, Policie ČR a Oddělení sociálně právní ochrany dětí vyšší zastoupení rizikové mládeže a především seniorů. Děti z daných rodin nemají možnost se stýkat s vrstevníky z důvodů finančních i sociálních, rodiče z nižších socioekonomických vrstev i samoživitelé mají sníženou možnost získat práci, navštívit úřady bez přítomnosti dítěte a věnovat se dětem podle jejich potřeb. Chybí propojenost se službami pro jiné cílové skupiny na místní úrovni, je nedostatek dostupných forem trávení volného času a zapojování se do společnosti. Obdobná situace nastává i u seniorů, přestává fungovat model tradiční široké rodiny, současná společnost je atomizovaná a seniory často vyčleňuje.

Hlavním cílem projektu je snížit míru sociálního vyloučení identifikovaných cílových skupin a podpořit komunitní život v MČ Praha 5 díky posílení činností a provozu 2 komunitních center Prádelna a Louka. Snažíme se o maximální aktivizaci a propojení místního komunitního života tak, aby došlo k pomoci co nejširší cílové skupině v obtížné životní situaci.

Projekt vychází z dlouholetých zkušeností s provozem zařízení typu komunitního centra a zapojování obdobných cílových skupin do komunitního dění v lokalitě Prahy 5.

Pozitivní dopady na kvalitu života všech zapojených jsou prokazatelné, a proto bude další rozvoj činnosti podstatným přínosem ke zvýšení kvality života obyvatel této městské části. Navíc realizace projektu přináší přesah ve smyslu propojení s ostatními programy Městské části Praha 5 a jeho obyvateli napříč věkovým a společenským zařazením. V konečném důsledku tak bude realizace projektu přínosem pro celou společnost.

Zájem o aktivity v Komunitních centrech je velký.

Seznam volnočasových aktivit najdete vždy v časopisu Pětka v rubrice Kulturní servis nebo na webových stránkách:

www.kcpradelna.cz

http://www.csop5.cz/page/komunitni-centrum-louka/.

Projekt č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000737 s názvem „Podpora komunitního života v Praze 5“ je financován za podpory Evropské unie z Operačního programu Praha – pól růstu.