Úprava schváleného rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2002

21/03/2002

3.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Úprava schváleného rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2002

Schválením zákona č.490/2001 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2002
došlo k úpravě finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.
Prahy v oblasti dotace na školství z titulu navýšení příspěvku na
úhradu výdajů na jednoho žáka /dítě/ základních a mateřských škol z
částky 825,80 Kč na částku 904,– Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. k o n s t a t u j e

že rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2002 byl schválen ZMČ Praha
5 dne 13.12.2001 usnesením č.Z 23/3/2001 v těchto objemech:

Příjmy ve výši 566.910,1 tis. Kč

třída 8 75.438,0 tis. Kč

Celkem příjmy 642.348,1 tis. Kč

Výdaje ve výši 633.411,1 tis. Kč

tř. 8 – splátka jistiny úvěru Č.S. 8.937,0 tis. Kč

Celkem výdaje 642.348,1 tis. Kč

Při schvalování státního rozpočtu na rok 2002 došlo ke zvýšení státní
dotace na školství, která se oproti původnímu návrhu zvyšuje o 664
tis. kč z 73.338 tis. Kč na 74.002 tis. Kč dle usnesení RHMP č.0252
ze dne 26.2.2002. Zvýšení státní dotace bude zařazeno ve výdajové
části rozpočtu do kapitoly 04-školství a v příjmové části rozpočtu
bude celá státní dotace převedena z tř. 8 do tř. 4, kam svým
charakterem patří

II. s c h v a l u j e

úpravu schváleného rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2002 v těchto objemech:

Příjmy ve výši 640.912,1 tis. Kč

třída 8 2.100,0 tis. Kč

Celkem příjmy 643.012,1 tis. Kč

Výdaje ve výši 634.075,1 tis. Kč

tř.8 – splátka jistiny úvěru Č.S. 8.937,0 tis. Kč

Celkem výdaje 643.012,1 tis. Kč

Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě