Úplatný převod pozemků parc.č. 2107/2 a 2107/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 z vlastnictví MČ Praha 5

24/01/2002

33.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Úplatný převod pozemků parc.č. 2107/2 a 2107/3, k.ú. Smíchov,
Praha 5 z vlastnictví MČ Praha 5

Na základě usnesení RMČ P5 č.  37/1603/2001 ze dne 18.12.2001 byl na
základě výběru kupujícího odsouhlasen záměr prodeje pozemků parc.č.
2107/2 a 2107/3, k.ú. Smíchov panu ing. Petru Zenkerovi, Fr. Šrámka
36 Praha 5 za cenu 3.505.000,-Kč. S touto cenou byl kupující seznámen
a souhlasí

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č.2107/2 a 2107/3, k.ú. Smíchov, Praha 5
panu ing. Petru Zenkerovi, bytem Fr. Šrámka 36, Praha 5 za
cenu celkem Kč 3.505.000,-

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM

zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace kupní smlouvy na
pozemky parc.č. 2107/2 a 3, k.ú. Smíchov, s panem ing. Petrem
Zenkerem

Termín: 30/03/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě