Úplatný převod pozemku parc. č. 1891/1, pozemek přilehlý k pozemku žadatele

6.

Překladatel: M. Jančík, zást. starosty
Úplatný převod pozemku parc. č. 1891/1, k. ú. Zbraslav z vlastnictví
MČ Praha 5 – pozemek přilehlý k pozemku žadatele

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. s o u h l a s í
s úplatným převodem pozemku parc. č. 1891/1, k. ú. Zbraslav o
výměře 628m2 z vlastnictví MČ Praha 5 za cenu dle cenové mapy tj.
Kč 1.190,-/m2

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ve. OSM
zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace KS na prodej
pozemku parc.č. 1891/1, k.ú. Zbraslav
Termín: 19/05/2000

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5