Tržní řád – novela účinná ode dne 19.9.2020 (včetně přílohy č.1)

Nařízení č. 13/2020 Sb. hl.m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 31. 8. 2020 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 289/2017 Sb., vydat toto nařízení, které nabylo účinnosti dne 19.9.2020.

Toto nařízení obsahuje „přílohu č.1“, ve které je taxativně uveden seznam tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22.00 hod., míst pro konání trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst, míst pro nabídku zboží a míst pro nabídku služby, kde je na území hlavního města Prahy možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem nabízet, prodávat zboží nebo nabízet, poskytovat služby. Přílohu č.1 tržního řádu si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Přílohy ke stažení