Taxi – změna podmínek pro taxislužbu a příležitostnou osobní silniční dopravu

05/04/2013

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy

Dne 1. května 2013 nabude účinnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která přinese zásadní změny podmínek pro provozování taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy. Mezi nejzásadnější změny patří zahrnutí vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy (tzv. smluvní přeprava a drink servisy) do taxislužby. I tito dopravci budou muset nově splňovat všechny podmínky jako stávající provozovatelé taxislužby. Zároveň došlo ke změnám podmínek pro taxislužbu.

I. Transformace vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy na taxislužbu

K 1. 5. 2013 vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče jako samostatný druh dopravy zanikne a nadále bude považována za taxislužbu. Následující doporučení mají usnadnit dopravcům tuto transformaci.

1. Řidiči

Řidič příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče se od 1. 5. 2013 stává automaticky řidičem taxislužby, tzn. že musí mít průkaz řidiče taxislužby.

O „nový“ průkaz řidiče taxislužby lze požádat až od 1. 5. 2013. Do 30. 4. 2013 budou vydávány stávající průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby.

Stávající průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby vydané

 1. Do 31. 8. 2010 zůstávají v platnosti do 1. 11. 2013
 2. Od 1. 9. 2010 zůstávají v platnosti do 1. 5. 2014

za podmínek podle zákona o silniční dopravě platného do 30. 4. 2013  –  tzn. že řidič smí vykonávat práci řidiče taxislužby pouze pro dopravce, kterému byl průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby vydán (jehož jméno je na průkazu uvedeno), veškerá práva a povinnosti spojené s průkazem o způsobilosti řidiče taxislužby se řídí dosavadním ustanovením § 21 zákona o silniční dopravě (tj. povinnost dopravce odevzdat průkaz dopravnímu úřadu, vystavit ve vozidle, hlásit změny, podmínky pro zadržení a odebrání průkazu, posouzení spolehlivosti podle dosavadních předpisů atd.).

Doporučení: Pokud chce dopravce ve vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravě zajistit, aby práce jeho řidiče nebyla od 1. 5. 2013 přerušena do doby, než řidič získá „nový“ průkaz řidiče taxislužby, může do 30. 4. 2013 požádat o vydání stávajícího průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby, který zůstane po 1. 5. 2013 v platnosti až do 1. 5. 2014. Řidič příležitostné osobní silniční dopravy pak bude mít dostatek času vybavit si vlastní „nový“ průkaz řidiče taxislužby platný 5 let. Do té doby pak bude moct i po 1. 5. 2013 vykonávat práci řidiče pro svého zaměstnavatele (případně sám na sebe jako OSVČ) jako řidič taxislužby, a to za stávajících podmínek.

POZOR! Nebude-li stávající průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby vydán dopravním úřadem do 30. 4. 2013, bude po 1. 5. 2013 řízení o jeho vydání bez dalšího zastaveno. Řidič bez platného „nového“ průkazu řidiče taxislužby nebo platného stávajícího průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby přitom nesmí po 1. 5. 2013 vykonávat práci řidiče taxislužby, a to až do vydání „nového“ průkazu řidiče taxislužby. O vydání stávajícího průkazu je proto nutno požádat včas, a to s ohledem na lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení a předpokládaný možný nápor dalších žadatelů o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby na dopravních úřadech.

2. Vozidla

Od 1. 5. 2013 musí být i  vozidla dosavadní vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy (s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče) evidována jako vozidla taxislužby. S vozidlem, které nebude evidováno jako vozidlo taxislužby, nesmí dopravce podnikat (dosavadní vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava provozovaná vozidlem určeným k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče jako samostatný druh dopravy k 1. 5. 2013 zaniká).

Doporučení: Pokud chce dopravce ve vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravě zajistit, aby nemusel po 1. 5. 2013 přerušit provozování silniční dopravy vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče do doby, než budou jeho vozidla zaevidována jako vozidla taxislužby, měl by včas požádat o zařazení svých vozidel do evidence vozidel taxislužby (o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby k 1. 5. 2013 lze požádat i před tímto datem). Na základě této žádosti dopravní úřad vydá doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby. Stejně tak by si měl opatřit příslušné označení a vybavení vozidla taxislužby a pravidelnou (jednoroční) technickou prohlídku předepsanou pro vozidla taxislužby.

POZOR! Od 1. 5. 2013 musí být každé vozidlo taxislužby (nově tedy i stávající vozidlo vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) vybaveno výpisem z evidence vozidel taxislužby. V současné době se jedná o doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby**). Do 31. 12. 2013 pak musí všichni dopravci v taxislužbě nahlásit údaje týkající se taxametru. Na základě tohoto hlášení obdrží od dopravního úřadu aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby. Pokud dopravce tuto povinnost nesplní, dopravní úřad vozidlo z evidence vozidel taxislužby vyřadí k 31. 12. 2013.

Dopravce může zaevidovat jako vozidlo taxislužby pouze vozidlo, u něhož je v centrálním registru vozidel zapsán jako vlastník nebo provozovatel. Vozidla, která budou k 30. 4. 2013 evidována jako vozidla taxislužby, avšak dopravce nebude v centrálním registru vozidel zapsán jako jejich vlastník nebo provozovatel, budou v období od 1. 5. do 1. 8. 2013 postupně vyřazována z evidence vozidel taxislužby. Vozidlo, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro více dopravců, vyřadí dopravní úřad z evidence u toho dopravce, který není zapsán jako vlastník nebo provozovatel.

Doporučení: Každý dopravce v taxislužbě (stávající taxislužba a příležitostná osobní silniční doprava) by si měl včas ověřit, zda je v centrálním registru vozidel zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla, se kterým hodlá i po 1. 5. 2013 provozovat taxislužbu (do které bude patřit i stávající vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava).

2.1 Označení vozidla taxislužby

Vozidlo taxislužby již nebude muset být označeno přerušovanými černobílými pruhy a evidenčním číslem. Jméno a příjmení, popř. obchodní firma dopravce nebude muset být na předních dveřích vozidla, není stanoveno ani barevné provedení – vozidlo však bude muset být označeno jménem a příjmením, popř. obchodní firmou tak, aby se s ním zákazník mohl bez obtíží seznámit před jednáním o přepravě (nesmí být skryté nebo obtížně čitelné). Možným místem pro jméno a příjmení, popř. obchodní firmu může být svítilna, která jako povinné označení vozidla taxislužby zůstává (není zakázáno, aby kromě nápisu TAXI obsahovala i jiné nápisy), tzn. že vozidlo taxislužby dopravce ABC TAXI, s. r. o., bude např. označeno pouze žlutou střešní svítilnou s nápisem „ABC TAXI, s. r. o.“ (nápis obsahuje jak povinné slovo „TAXI“, tak obchodní firmu dopravce, se kterým se zákazník může předem seznámit, dokonce bez obtíží i v nočních hodinách při rozsvícení svítilny), přičemž není předepsána velikost ani barva písma, nápis však musí být běžně čitelný. Jméno a příjmení, popř. obchodní firma dopravce může být i součástí ceníku, kterým musí být vozidlo taxislužby rovněž označeno (podle cenových předpisů).

Vozidlo taxislužby, které není vybaveno taxametrem, však naopak nesmí být střešní svítilnou označeno a v případě, že by jméno a příjmení, popř. obchodní firma nebo jiné nápisy mohly vzbuzovat dojem, že je vozidlem poskytována přeprava, nesmí být označeno ani těmito nápisy – v silničním provozu musí budit dojem „civilního“ vozidla. To samé platí i pro vozidla taxislužby, která sice jsou vybavena taxametrem, ale právě je s nimi poskytována přeprava na písemnou smlouvu, anebo je vozidlo taxislužby užito k jinému účelu než k provozování taxislužby (např. k soukromému provozu).

Povinnost označit vozidlo taxislužby aktuálně nabízenou cenou tak, aby se s ní mohl zákazník seznámit před jednáním o přepravě, zůstává beze změny zachována (týká se pouze vozidel taxislužby, kterým jsou nabízeny přepravy bez předem uzavřené písemné smlouvy).

2.2 Vybavení vozidla taxislužby

Od 1. 5. 2013 bude muset být vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem s tou výjimkou, že v případech, kdy dopravce bude tímto vozidlem poskytovat přepravy pouze na základě předem uzavřených písemných smluv (dříve byla obdobná úprava u příležitostné osobní silniční dopravy, kde se jednalo o záznam objednávky), nebude muset být vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem (s tím souvisí zákaz označení – viz výše).

Vozidlo taxislužby s taxametrem bude muset být vybaveno*):

 • Doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby**)
 • Měřicí sestava taxametru (taxametr)
 • Kniha taxametru
 • Záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhající den nebyla žádná přeprava poskytnuta
 • Smlouvy (nebo jejich kopie) na všechny přepravy poskytované v právě probíhajícím dni na základě těchto předem uzavřených písemných smluv
 • Průkaz řidiče taxislužby

Vozidlo taxislužby bez taxametru bude muset být vybaveno*):

 • Doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby**)
 • Smlouvy (nebo jejich kopie) na všechny přepravy poskytované v právě probíhajícím dni na základě těchto předem uzavřených písemných smluv
 • Průkaz řidiče taxislužby

*) Rozdílné bude i označení těchto vozidel – viz označení vozidla taxislužby.

**) Do vydání „nového“ výpisu z evidence vozidel taxislužby, který bude obsahovat i údaje o taxametru, slouží jako výpis dosavadní doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby

3. Drink servisy

Drink servisy patří mezi silniční motorovou dopravu osobní, kdy se přeprava cestujících uskutečňuje vozidlem cestujícího. Dosud byly provozovány buď jako taxislužba nebo jako příležitostná osobní silniční doprava. Od 1. 5. 2013 bude i tato přeprava zahrnuta pod taxislužbu. Tento druh podnikání je v zákoně o silniční dopravě od 1. 5. 2013 upraven jako provozování taxislužby vozidlem cestujícího.

3.1 Řidiči

Řidiči „drink servisů“ (tedy nově dopravců v taxislužbě), kteří řídí vozidlo cestujícího, budou považováni za řidiče taxislužby od 1. 5. 2013, a budou tedy muset mít svůj průkaz řidiče taxislužby a splňovat všechny požadavky na řidiče taxislužby.

Doporučení: Viz doporučení k bodu 1. týkajícímu se řidičů vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidlo určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče.

3.2. Vozidla

Vozidlo cestujícího není vozidlem taxislužby, protože není jako vozidlo taxislužby pro dopravce evidováno, a proto se na něj nevztahují žádné povinnosti týkající se označení a vybavení vozidla taxislužby, ani povinnosti týkající se vedení záznamů o provozu vozidla taxislužby, používání taxametru anebo evidence. Veškeré zákonné požadavky se týkají řidiče (taxislužby), který toto vozidlo cestujícího bude řídit.

II. Změny pro stávající řádné provozovatele taxislužby

1. Řidiči taxislužby

Stávající průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby vydané

 1. Do 31. 8. 2010 zůstávají v platnosti do 1. 11. 2013
 2. Od 1. 9. 2010 zůstávají v platnosti do 1. 5. 2014

za podmínek podle zákona o silniční dopravě platného do 30. 4. 2013, tzn. že řidič smí vykonávat práci řidiče taxislužby pouze pro dopravce, kterému byl průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby vydán (jehož jméno je na průkazu uvedeno), veškerá práva a povinnosti spojené s průkazem o způsobilosti řidiče taxislužby se řídí dosavadním ustanovením § 21 zákona o silniční dopravě (tj. povinnost dopravce odevzdat průkaz dopravnímu úřadu, vystavit ve vozidle, hlásit změny, podmínky pro zadržení a odebrání průkazu, posouzení spolehlivosti podle dosavadních předpisů atd.). Řidič taxislužby, který bude držitelem „nového“ průkazu řidiče taxislužby, bude moct vykonávat práci řidiče taxislužby pro kteréhokoliv dopravce v taxislužbě, aniž by bylo nutné žádat o vydání dalšího průkazu, jako tomu bylo u stávajících průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby, které byly vydávány dopravci, a nikoliv řidiči.

Doporučení: Řidič taxislužby by si měl včas požádat o vydání svého vlastního „nového“ průkazu řidiče taxislužby tak, aby mohl vykonávat práci řidiče taxislužby i po 1. 11. 2013, resp. 1. 5. 2014.

Změny pro dopravce v taxislužbě od 1. 5. 2013:

 • Dopravci nebudou muset dopravnímu úřadu oznamovat, které řidiče zaměstnávají (budou ale moct pověřit výkonem práce řidiče pouze osoby v základním pracovněprávním vztahu)

2 Vozidla taxislužby

Dopravce v taxislužbě může provozovat taxislužbu pouze vozidlem, u něhož je v centrálním registru vozidel zapsán jako vlastník nebo provozovatel. Vozidla taxislužby, u kterých nebude dopravce zapsán v centrálním registru vozidel jako jejich vlastník nebo provozovatel, budou v období od 1. 5. do 1. 8. 2013 postupně vyřazována z evidence vozidel taxislužby. Vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro více dopravců, vyřadí dopravní úřad z evidence u toho dopravce, který není zapsán jako vlastník nebo provozovatel.

Doporučení: Každý dopravce v taxislužbě by si měl včas ověřit, zda je v centrálním registru vozidel zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla, se kterým hodlá i po 1. 5. 2013 provozovat taxislužbu.

Od 1. 5. 2013 musí být každé vozidlo taxislužby vybaveno výpisem z evidence vozidel taxislužby. V současné době se jedná o doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby**). Do 31. 12. 2013 pak musí všichni dopravci v taxislužbě nahlásit údaje týkající se taxametru. Na základě tohoto hlášení obdrží od dopravního úřadu aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby. Pokud dopravce tuto povinnost nesplní, dopravní úřad vozidlo z evidence vozidel taxislužby vyřadí k 31. 12. 2013.

2.1 Označení vozidla taxislužby

Vozidlo taxislužby již nebude muset být označeno přerušovanými černobílými pruhy a evidenčním číslem. Jméno a příjmení, popř. obchodní firma dopravce nebude muset být na předních dveřích vozidla, není stanoveno ani barevné provedení – vozidlo však bude muset být označeno jménem a příjmením, popř. obchodní firmou tak, aby se s ním zákazník mohl bez obtíží seznámit před jednáním o přepravě (nesmí být skryté nebo obtížně čitelné). Možným místem pro jméno a příjmení, popř. obchodní firmu může být svítilna, která jako povinné označení vozidla taxislužby zůstává (není zakázáno, aby kromě nápisu TAXI obsahovala i jiné nápisy), tzn. že vozidlo taxislužby dopravce ABC TAXI, s. r. o., bude např. označeno pouze žlutou střešní svítilnou s nápisem „ABC TAXI, s. r. o.“ (nápis obsahuje jak povinné slovo „TAXI“, tak jméno a příjmení, popř. obchodní firmu dopravce, se kterým se zákazník může předem seznámit, dokonce bez obtíží i v nočních hodinách při rozsvícení svítilny), přičemž není předepsána velikost ani barva písma, nápis však musí být běžně čitelný. Jméno a příjmení, popř. obchodní firma dopravce může být i součástí ceníku, kterým musí být vozidlo taxislužby rovněž označeno (podle cenových předpisů).

Vozidlo taxislužby, které není vybaveno taxametrem, však naopak nesmí být střešní svítilnou označeno a v případě, že by jméno a příjmení, popř. obchodní firma nebo jiné nápisy mohly vzbuzovat dojem, že je vozidlem poskytována přeprava, nesmí být označeno ani těmito nápisy – v silničním provozu musí budit dojem „civilního“ vozidla. To samé platí i pro vozidla taxislužby, která sice jsou vybavena taxametrem, ale právě je s nimi poskytována přeprava na písemnou smlouvu, anebo je vozidlo taxislužby užito k jinému účelu než k provozování taxislužby (např. k soukromému provozu).

Povinnost označit vozidlo taxislužby aktuálně nabízenou cenou tak, aby se s ní mohl zákazník seznámit před jednáním o přepravě, zůstává beze změny zachována (týká se pouze vozidel taxislužby, kterým jsou nabízeny přepravy bez předem uzavřené písemné smlouvy).

2.2 Vybavení vozidla taxislužby

Od 1. 5. 2013 bude muset být vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem s tou výjimkou, že v případech, kdy dopravce bude tímto vozidlem poskytovat přepravy pouze na základě předem uzavřených písemných smluv (dříve byla obdobná úprava u příležitostné osobní silniční dopravy, kde se jednalo o záznam objednávky), nebude muset být vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem (s tím souvisí zákaz označení – viz výše).

Vozidlo taxislužby s taxametrem bude muset být vybaveno*):

 • Doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby**)
 • Měřicí sestava taxametru (taxametr)
 • Kniha taxametru
 • Záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhající den nebyla žádná přeprava poskytnuta
 • Smlouvy (nebo jejich kopie) na všechny přepravy poskytované v právě probíhajícím dni na základě těchto předem uzavřených písemných smluv
 • Průkaz řidiče taxislužby

Vozidlo taxislužby bez taxametru bude muset být vybaveno*):

 • Doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby**)
 • Smlouvy (nebo jejich kopie) na všechny přepravy poskytované v právě probíhajícím dni na základě těchto předem uzavřených písemných smluv
 • Průkaz řidiče taxislužby

Změny pro dopravce v taxislužbě od 1. 5. 2013:

 • Vozidlo taxislužby nebude muset být označeno přerušovanými černobílými pruhy ani evidenčním číslem vozidla taxislužby
 • Jméno a příjmení, popř. obchodní firma nebude muset být na předních dveřích vozidla
 • Na předních dveřích vozidla taxislužby budou moct být i jiné znaky a nápisy
 • Střešní svítilna se již nebude moct zakrývat (v případě potřeby či nutnosti se bude muset vždy celá sejmout z vozidla taxislužby)
 • Řidiči nebudou muset vést záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku (POZOR! neplést se záznamy o provozu vozidla taxislužby, které se i nadále vedou)
 • Dopravci nebudou muset automaticky tisknout měsíční uzávěrky taxametru a nebudou muset zajistit, aby ve vozidle byly 3 měsíční uzávěrky taxametru za poslední 3 měsíce (povinnost mít ve vozidle stvrzenky z právě probíhajícího dne zůstává zachována) – výpisy z paměťové jednotky taxametru o provozu vozidla taxislužby budou muset dopravci předložit až při kontrole na vyžádání kontrolního orgánu
 • Řidič vydá cestujícímu doklad o zaplacení jízdného až na požádání cestujícího (povinnost automaticky vytisknout 1 stvrzenku pro sebe jako součást záznamu o provozu vozidla taxislužby zůstává zachována)
 • Průkaz řidiče taxislužby nebude muset být vystaven přesně na přední palubní desce před pravým sedadlem spolujezdce (ale tak, aby ho cestující viděli a přečetli)

*) Rozdílné bude i označení těchto vozidel – viz označení vozidla taxislužby.

**) Do vydání „nového“ výpisu z evidence vozidel taxislužby, který bude obsahovat i údaje o taxametru, slouží jako výpis dosavadní doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, odbor veřejné dopravy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě