Statut Kontrolního výboru ZMČ P5

Předkladatel: J. Metelec, předseda KV
Statut kontrolního výboru ZMČ

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
Statut kontrolního výboru ZMČ P5

II. u k l á d á
kontrolnímu výboru
podávat pololetně na zasedání ZMČ Praha 5 zprávu o své činnosti

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5