Státní zemědělská a potravinářská inspekce – jak postupovat v případě podání podnětu ke kontrole (stížnosti)

03/08/2012

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) jako orgán státu přímo podléhá ministerstvu zemědělství. Jejím úkolem je dohlížet nad kvalitou a nezávadností prodávaných potravin, surovin, z nichž jsou vyrobené, zemědělských plodin nebo tabákových produktů.

Instituce, která chrání spotřebitele před závadnými produkty zejména z oblasti potravin. Dohlíží nad jejich jakostí, stejně jako hlídá jejich správné označení. Úzce spolupracuje s členskými státy EU.

Samostatnou kategorií je kontrola správného označení produktů. To se týká například data spotřeby nebo země původu. Zabývá se též laboratorní a certifikační činností, certifikuje například víno při vývozu do EU.

Kontroly nezřídka vycházejí z podnětů spotřebitelů a zaměřují se na subjekty, které uvádějí do oběhu potraviny, tabákové výrobky, saponátové výrobky a další. Součástí kontrol SZPI je také dohlížení nad plněním podmínek pro výrobu a prodej, skladováním, dopravou nebo hygienou.

SZPI slouží i jako národní kontaktní místo v systému rychlého varování, který je vzájemně propojený s dalšími příslušnými orgány, a to jak českými tak evropskými. Soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR a je propojen v síti se všemi dalšími členskými státy EU.

Podnět ke kontrole lze podat:

  • Písemně (kontakty lze dohledat zde),
  • Telefonicky buď na uvedeném čísle 542 426 625 (pouze v úřední hodiny), nebo přímo místně příslušnému inspektorátu SZPI (kontakty lze dohledat zde)
  • Osobně (kontakty lze dohledat zde)
  • E-mailem buď na adresu info, nebo přímo na adresu místně příslušného inspektorátu (kontakty lze dohledat zde)
  • Prostřednictvím webového formuláře

Jak postupovat a kam se obrátit se svým podnětem:

Podněty ke kontrole jsou vyřizovány neprodleně a přednostně, bez ohledu na způsob jejich podání!

Na jaký úřad se mám obrátit se stížností na provozovnu rychlého občerstvení?

SZPI kontroluje, v rámci stanovených kompetencí, potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské výrobky a tabákové výrobky. Veřejné stravování, tj. i rychlé občerstvení, je v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví. Krajské hygienické stanice (KHS) vykonávají dozor nad bezpečností a dodržováním hygienických požadavků v rámci provozované hostinské živnosti v restauračních zařízeních všech typů – tj. restaurace, hotely, bary, penziony, pivnice, bistra, bufety, stánky rychlého občerstvení, apod. Kontakty na jednotlivé KHS, kam můžete podat podnět ke kontrole, najdete zde.

V obchodě jsem zjistil/a, že prodávají prošlé potraviny, jak je to možné?

Záleží na tom, jakým datem je potravina označena. Rozlišujeme totiž mezi označením data použitelnosti a trvanlivosti na obale potravin. Potraviny označené slovy “spotřebujte do” se po uplynutí této doby nesmí prodávat vůbec. Oproti tomu potraviny označené dobou minimální trvanlivosti se prodávat mohou, pokud jsou jako prošlé označeny a jsou umístěny odděleně od ostatních potravin. Označení slovy „akce“ nebo „sleva“ je nedostačující. Samozřejmě takto prodávané potraviny musí být bezpečné. Za bezpečnost ručí prodejce.

Co mám dělat, když si zakoupím závadnou potravinu?

Potraviny lze stejně jako jiné výrobky reklamovat. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném v souladu se zákonem o potravinách vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty, jinak platí obecná záruční doba, která je blíže určena v občanském zákoníku. Více o záruční době naleznete zde.

V případě, že spotřebitel nechce nebo nemůže zjednat nápravu přímo u prodejce, může se obrátit s podnětem ke kontrole k územně příslušnému inspektorátu SZPI podle sídla prodejny. S uplatněním reklamace však není možné se na SZPI obracet. SZPI není totiž oprávněna zasáhnout do občanskoprávního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Rozhodnout v reklamačním sporu může jedině soud. To znamená, že inspekce nemůže pomoci spotřebiteli při navrácení peněz. Spotřebitel se musí obrátit přímo na prodejce, a pokud se s ním nedohodne, může se obrátit na soud.

Rozhodnete-li se podat podnět, je důležité uvést přesný název výrobku a výrobce nebo dovozce pokud jsou na obale uvedeni. Je vhodné uvést adresu prodejny, ve které jste výrobek zakoupili, datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti (kvůli identifikaci šarže) a popsat nedostatky potraviny.

Stává se, že spotřebitel donese nevyhovující potravinu inspektorům. Vzorek předložený stěžovatelem plní pouze funkci orientační z hlediska zaměření kontroly. Nelze jej použít jako podklad pro zákonná opatření SZPI, protože nebyl úředně odebrán.

Pokud má spotřebitel zájem o posouzení jakosti a zdravotní nezávadnosti předloženého vzorku, lze takové posouzení provést pouze jako rozbor na vyžádání za finanční úhradu. Spotřebitel může využít jakoukoliv akreditovanou laboratoř pro vyšetřování potravin. SZPI rozbory na vyžádání neprovádí.

Seznam akreditovaných laboratoří je možné najít např. na stránkách Českého institutu pro akreditaci.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě