STÁTNÍ POVOLENÍ – koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

06/11/2013

  Dnem 17. 10.2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb.

Předmětná novela uvedeného zákona mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Rozšiřuje se dosavadní předmět podnikání koncesované živnosti pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba vyjádření Ministerstva zemědělství. Rozšiřuje se o překážku provozování živnosti bránící osobám, kterým bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, podnikat ve stejném nebo příbuzném oboru živnosti, na osoby, které jsou statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů právnických osob.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění (podle věty první tohoto odstavce) pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Přijetí zmíněné žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.

Platné aktuální znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení si můžete stáhnou v příloze v konsolidovaném znění zde:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě