Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o  změnu územního plánu na pozemku č.parc. 2313 k.ú. Smíchov

22/02/2001

3.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 2313 k.ú. Smíchov
Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádali vlastníci pozemku č.parc. 2313 k.ú. Smíchov o doporučení k návrhu změny územního plánu.Předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití území na části pozemku ze zeleně "historické zahrady, parky a parkově upravené plochy" na "čistě obytné". Přitom ta část pozemku, kde by mělo dojít ke změně územního plánu, je součástí biokoridoru vymezeného územním systémem ekologické stability pod vrchem Mrázovka při ul. Ostrovského
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. n e d o p o r u č u j e pořízení změny územního plánu na části pozemku č.parc. 2313 ze stávajícího funkčního využití "historické zahrady, parky a parkově upravené plochy" na "čistě obytné" území
II. u k l á d á ved. OÚR předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 k návrhu územního plánu pořizovateli územně plánovací dokumentace Útvaru pořizování podkladů a dokumentací Termín: 22/03/2001
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě