Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1231/30, 1231/28, kat.ú. Jinonice, Praha 5

20/09/2001

Předkladatel: RNDr.M.Škaloud, starosta
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1231/30, 1231/28, kat.ú. Jinonice, Praha 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s o u h l a s í
s  pořízením změny územního plánu na pozemcích č.parc. 1231/30 a
1231/28 tak, že bude zřízena příjezdová komunikace z ul.Novoveská
k  ploše budoucí výstavby – OC (čistě obytné) a posunut stávající
nefunkční lokální biokoridor jihozápadním směrem podél ulice
Novoveská zhruba o 20 m

II. u k l á d á
ved. OÚR
předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 ke změně
územního plánu na pozemcích č. parc. 1231/30 a 1231/28 k.ú.
Jinonice pořizovateli územně plánovací dokumentace – odboru
pořizování podkladů a dokumentací MHMP
Termín: 19/10/2001

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě