Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc.1108,k.ú.Hlubočepy, Klukovice,Praha 5

18/04/2002

7.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku
č.parc.1108,k.ú.Hlubočepy, Klukovice,Praha 5

Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádali vlastníci pozemku č.parc.
1108,k.ú.Hlubočepy, pánové Vladislav a Vladimír Faktorovi o
doporučení k návrhu změny z “přírodní nelesní plochy”(ZN) na “sady
a zahrady”(PSZ).

Důvodem žádosti je ta skutečnost,že vlastníci pozemku bydlí v
objektu č.p.1096, ul.Bublavská, na konci Klukovic a pozemek
č.parc.1108 v tomto stavu,jakém je dnes ,nemohou využívat –
nevlastní a neuvažují vlastnit žádná hospodářská zvířata.
U objektu č.p.1096 nemají žádnou zahradu a  pozemek by jako zahradu
po oplocení využívali

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s o u h l a s í

s pořízením změny Úpn na pozemku č.parc.1108,k.ú.Hlubočepy, ze
stávajícího funkčního využití “přírodní nelesní plochy” na “sady a
zahrady”.

II. u k l á d á

ved. OÚR


předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 ke změně územního
plánu na pozemku č.parc.1108,k.ú.Hlubočepy, pořizovateli územně
plánovací dokumentace,odboru pořizování podkladů a
dokumentací,sekce Útvar rozvoje hl.m.Prahy

Termín: 06/05/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě