Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na části pozemku č.parc.1785/22,k.ú.Hlubočepy,při ul.Za Knotkem,Praha 5

17/10/2002

11.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na části
pozemku č.parc.1785/22,k.ú.Hlubočepy,při ul.Za Knotkem,Praha 5

Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádali vlastníci pozemku
č.parc.1785/22,k.ú.Hlubočepy o doporučení k návrhu změny na části
pozemku ze stávajícího funkčního využití “přírodní nelesní plocha”
(ZN) na “čistě obytné”(OC).Důvodem žádosti je ta skutečnost ,že
pro tuto lokalitu je daný dle ÚPn regulativ A9 ,který značně
omezuje zástavbu stavebního pozemku a tato část zeleně,pokud bude
zahrnuta do OC, příznivě ovlivní velikost možné zastavěné plochy
rodinného domu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s o u h l a s í

s pořízením změny na části pozemku č.parc.1785/22,k.ú.Hlubočepy
ze stávajícího funkčního využití “přírodní nelesní plochy ” na
“čistě obytné”.

II. u k l á d á

ved. OÚR


předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 k návrhu změny
územního plánu na části pozemku č.parc.1785/22,k.ú.Hlubočepy
ze stávajícího funkčního využití “přírodní nelesní plochy” na
“čistě obytné” pořizovateli územně plánovací dokumentace MHMP
sekce útvar rozvoje hl.m.Prahy

Termín:7/11/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr.Miroslav Škaloud

starosta Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě