Stanovisko MČ Praha 5 k  ” Zadání urbanistické studie SMÍCHOV – JIH, MČ Praha 5 “, zprac. ÚRM, dat. listopad 2000

22/02/2001

2.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k " Zadání urbanistické studie SMÍCHOV - JIH, MČ Praha 5 ", zprac. ÚRM, dat. listopad 2000
Hlavní město Praha -Útvar pro pořizování podkladů a dokumentací požádal na začátku prosince 2000 MČ Praha 5 o stanovisko k předloženému " Zadání urbanistické studie SMÍCHOV - JIH, MČ Praha 5 ",zprac. ÚRM, dat. listopad 2000. Vymezené území, které má být řešeno US Smíchov - jih, je nejvýznamnější řešené území v rámci MČ Praha 5. Význam tohoto území vyplývá zejména z těsného sousedství s celoměstským centrem, novým centrem Smíchov, Pražskou památkovou rezervací a městskou památkovou zónou Smíchov.
K předloženému zadání US Smíchov - jih vznáší MČ Praha 5 požadavky a připomínky obsažené ve stanovisku v příloze
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e návrh "Stanoviska MČ Praha 5 k Zadání urbanistické studie SMÍCHOV - JIH, MČ Praha 5", zprac. ÚRM, dat. listopad 2000
II. u k l á d á ved.OÚR předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 k zadání urbanistické studie SMÍCHOV - JIH pořizovateli územně plánovací dokumentace Útvaru pořizování podkladů a dokumentací Termín: 22/03/2001
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě