Stanovisko MČ Praha 5 k  výběru trasy Radlické radiály dle dokumentace “1.etapa konceptu US Radlice – Jinonice – koncepce dopravy”, zprac. VHE a spol. a PÚDIS a.s., dat. 10/2000

14/12/2000

10.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k výběru trasy Radlické radiály dle dokumentace "1.etapa konceptu US Radlice - Jinonice - koncepce dopravy", zprac. VHE a spol. a PÚDIS a.s., dat. 10/2000
Při projednávání návrhu územního plánu SÚ hl.m.Prahy v roce 1998 MČ Praha 5 vyjádřila nesouhlas s navrženým vedením Radlické radiály po stávající Radlické a vznesla požadavek navrhnout trasu po dopracování a vyhodnocení urbanistické studie Radlice - Jinonice. Výsledkem dalších jednání bylo vyhlášení velkého rozvojového území "Radlická radiála", umožňující znovu přeřešit trasu Radlické radiály ve dvou variantách: - segregovaná, - městská
V letošním roce byla dopracována 1. etapa konceptu urbanistické studie Radlice - Jinonice a předána MČ Praha 5 k vydání stanoviska k výběru trasy Radlické radiály. Na základě výběru varianty bude v roce 2001 dopracován koncept urbanistické studie a předložen k veřejnému projednání s vystavením
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s o u h l a s í s variantou Radlické radiály segregovanou s tím, že úsek v Jinonicích bude veden od křižovatky Radlické radiály s ul. Řeporyjskou /kruhový objezd/ ke křižovatce s ul. Butovickou po stávající ul. Radlické v souladu s platným územním plánem
II. d o p o r u č u j e zpracování studie řešící případné členění stavby na etapy, vymezení dopravních stavů, jejich zátěže a vlivy na životní prostředí. Dále by se zde měly promítnout požadavky na objížďky a úpravy komunikací.
Součástí této dokumentace by mělo být zhodnocení dopadu na obecné dopravní vztahy při realizaci jednotlivých etap výstavby na celé jihozápadní území hl.m.Prahy.
Zpracování této studie by mělo být dokončeno v termínu do zahájení veřejného projednávání konceptu US Radlice- Jinonice,
MČ považuje za jednu z uvažovaných etap souboru staveb Radlické radiály i prodloužení radiály od stávajícího ukončení Rozvadovské spojky po křižovatku Řeporyjská x Karlštejnská
III. u k l á d á ved.OÚR předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 k výběru trasy Radlické radiály pořizovateli územně plánovací dokumentace /Útvaru rozvoje hl.m.Prahy/ Termín: 25/01/2001
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě