Stanovisko MČ Praha 5 k “Urbanistické studii Smíchov-jih”, dat. říjen 2001

21/02/2002

4.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Stanovisko MČ Praha 5 k “Urbanistické studii Smíchov-jih”, dat.
říjen 2001

Magistrát hl.m.Prahy sekce Útvar rozvoje hl.m.Prahy oznámil
veřejné projednání”Urbanistická studie Smíchov-jih” s výkladem,
který se konal dne 2.ledna 2002. Fyzické a  právnické osoby,
orgány a  organizace jsou oprávněny zaslat své připomínky
písemnou formou do 22. února 2002.

Vymezené území, které bylo řešeno US Smíchov – jih, je
nejvýznamnější řešené území v rámci MČ Praha 5. Význam tohoto
území vyplývá zejména z těsného sousedství s  celoměstským
centrem, novým centrem Smíchov, Pražskou památkovou rezervací
a městskou památkovou zónou Smíchov.

K předložené US Smíchov – jih vznáší MČ Praha 5 připomínky
obsažené ve stanovisku v příloze

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s o u h l a s í
s  návrhem “Stanoviska MČ Praha 5 k  urbanistické studii
SMÍCHOV – JIH”, zprac. MHMP SÚRM, dat. říjen 2001, doplněným

o připomínky komise dopravy

II. u k l á d á
ved. OÚR
předložit usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 k  návrhu
“Urbanistické studie Smíchov – jih, dat. 10/2001, pořizovateli
územně plánovací dokumentace – MHMP sekce Útvar rozvoje hl.m.
Prahy
Termín: 22/02/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě