Stanovisko MČ Praha 5 k”Urbanistické studii RADLICE-JINONICE” dat. listopad 2001

21/03/2002

8.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Stanovisko MČ Praha 5 k”Urbanistické studii RADLICE-JINONICE”
dat. listopad 2001

Magistrát hl.m.Prahy, sekce Útvar rozvoje hl.m.Prahy oznámil
zahájení veřejného projednávání “Urbanistické studie
Radlice – Jinonice”. Veřejné projednání spojené s výkladem
proběhlo dne 26. února 2002. Fysické a právnické osoby, orgány
a  organizace jsou oprávněny zaslat své připomínky, námitky
a  stanoviska písemnou formou do 11. dubna 2002 na adresu
pořizovatele.

Cílem Urbanistické studie Radlice – Jinonice je dořešení
projednání a  odsouhlasení konečné trasy Radlické radiály
zastupitelstvy dotčených městských částí se všemi souvislostmi
v řešeném území. Projednaná a  schválená urbanistická studie
bude podkladem pro změny a  úpravy územního plánu včetně
zrušení velkého rozvojového území se stavební uzávěrou.

Je však třeba konstatovat, že závěry urbanistické studie
nepreferují jednoznačně jako výhodnější jednu z  variant
– městskou či segregovanou

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s o u h l a s í
s návrhem “Stanoviska MČ Praha 5 k urbanistické studii Radlice
– Jinonice”, zprac. MHMP SÚRM, dat. listopad 2001 včetně dodatku,
(příloha č. 6, bod 1. – 19.)

II. u k l á d á
ved. OÚR
předložit Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 k  návrhu
“Urbanistické studie RADLICE – JINONICE”, dat. 11/2001,
pořizovateli územně plánovací dokumentace – MHMP sekce Útvar
rozvoje hl.m.Prahy
Termín: 11/04/2002

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě