Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu “Urbanistické studie Nová Ves”, dat. 10.2001

24/01/2002

5.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu “Urbanistické studie Nová Ves”,
dat. 10.2001

Magistrát hl.m.Prahy, sekce útvar rozvoje hl.m.Prahy, ve smyslu
§ 22 zákona č. 50/1976 Sb. v úplném znění zákona č.197/1998 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu /dále jen stavební zákon/,
oznámil projednání “Urbanistické studie Nová Ves”. Fyzické
a právnické osoby,orgány a organizace jsou oprávněny zaslat své
připomínky, námitky a stanoviska nejpozději do 5. února 2002 na
adresu pořizovatele.

K zadání urbanistické studie se  vyjádřila MČ Praha 5
stanoviskem schváleným usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 čís.
Z 16/22/2001 ze dne 22.3.2001.

Z požadavků MČ Praha 5 nebyl v předloženém návrhu urbanistické
studie splněn bod 3 stanoviska, nebylo zabezpečeno dopravní
napojení Nové Vsi z MČ Praha 13. Preference koncepce důsledného
oddělení Nové Vsi od nejbližší městské zástavby na území MČ
Praha 13 /Velké Ohrady/ mé své negativní dopady. Obytný soubor
cca  110 rod. domů se 300 obyvateli není spojen s občanskou
vybaveností a MHD, zároveň se zhorší životní prostředí na území
MČ Praha 5 ve Starých Butovicích a Jinonicích

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. k o n s t a t u j e,
že předložený návrh “Urbanistické studie Nová Ves” prokazuje,
že není vhodným a dostatečným podkladem pro regulaci území Nové
Vsi a  je třeba znovu přehodnotit – zejména z  hledisek
dopravních,ekologických,ekonomických a majetkoprávních-reálnost
záměru transformace současné chatové oblasti na území čistě
obytné

II. n e s o u h l a s í
1. s  navrženým dopravním řešením napojení komunikace do ulice
Novoveské na území MČ Praha 5

2. s  gravitačním odkanalizováním raženou stokou v přírodním
parku do stoky Q v Klukovicích

III. p o ž a d u j e
doplnit návrh US Nová Ves o variantu dopravního řešení,které by
spojilo komunikací přímo Novou Ves s územím MČ Praha 13 /Velkou
Ohradou/

IV. u k l á d á
ved. OÚR
předložit usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 k  návrhu
“Urbanistické studie Nová Ves”, dat. 10/2001, pořizovateli
územně plánovací dokumentace – MHMP sekce Útvar rozvoje
hl.m.Prahy
Termín: 05/02/2002

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě