Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu na pořízení změny územního plánu, úpravy textu vyhl. č. 32/1999 Sb. HMP o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

13/12/2001

4.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu na pořízení změny územního plánu, úpravy textu vyhl. č. 32/1999 Sb. HMP o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
Návrh na pořízení změny územního plánu postoupil Úřadu MČ Praha 5 dne 4.9.2001 Dr. Josef Zadina. Předmětem navrhované změny ÚPN je úprava textu vyhl.č. 32/1999 Sb. HMP oddílu č. 13, odst. 2, který stanoví podmíněnost velkých staveb na území hl.m.Prahy. Návrh Dr. Zadiny chce omezit podmíněnost výstavby v území mezi Barrandovem a Holyní na zahájení stavby tramvajové trati v úseku Hlubočepy - Barrandov.
Při projednání v odborných komisích, zejména komise dopravy, byl podpořen návrh, aby podmíněnost výstavby byla vázána na dokončení stavby tramvajové trati na Barrandov a zahájení úseku stavby do Holyně, a zároveň aby MČ Praha 5 byla navrhovatelem tohoto znění. MČ Praha 5 byla iniciátorem rozvoje území mezi Barrandovem a Holyní již v roce 1993 a nyní by měla po stabilizaci funkčního využití územním plánem v tomto úsilí pokračovat dál
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s o u h l a s í 1. s návrhem změny územního plánu, úpravy textu vyhl. č.32/1999 Sb. HMP, oddílu 13, odst. 2 s doplněním:
že při územním řízení bude vždy podán průkaz zajištění dopravní obsluhy
2. s tím, aby navrhovatelem změny územního plánu dle bodu II.1 byla MČ Praha 5
II. u k l á d á ved.OÚR předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 ke změně územního plánu,spočívající v úpravě textu vyhlášky č.32/1999 Sb. pořizovateli územně plánovací dokumentace - MHMP sekce Útvar rozvoje hl.m.Prahy Termín: 14/01/2002
Usnesení bylo schváleno33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě