Stanovisko MČ Praha 5 k dopravně urbanistické studii “Prodloužení tramvajové trati Barrandov-Holyně” (dat. duben 2005) v k.ú. Hlubočepy, Holyně a Slivenec

47. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Zapletal Vojtěch, zást. starosty

Stanovisko MČ Praha 5 k dopravně urbanistické studii “Prodloužení tramvajové trati Barrandov-Holyně” (dat. duben 2005) v k.ú. Hlubočepy, Holyně a Slivenec

Studie prověřuje komplexně ve variantách z hledisek urbanistických i dopravních prodloužení TT Barrandov-Holyně v souvislosti s projednávanou změnou ÚPn č. Z 1349/06, iniciovanou MČ Praha 5, která předpokládá zrušení podmíněnosti staveb v dotčeném území. Ve studii je navržena stabilizace prodloužení tramvajové trasy a z toho vyplývající redukce území s podmíněností staveb a návazné změny funkčního využití v daném prostoru

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Souhlasí

1. s návrhem osové dlouhé varianty (1B) prodloužení TT Barrandov-Holyně dle předložené studie “Prodloužení TT Barrandov-Holyně” (dat. duben 2005) a – upozorňuje na problémové řešení nové křižovatky u ulice K Barrandovu a navrhuje prověřit možnost mimoúrovňového řešení – z důvodů případné tvorby kongesce požaduje hledat možnost dalšího připojení území na ulici K Barrandovu – požaduje věnovat zvýšenou pozornost přechodu TT z bočního do osového vedení v místě při stávající smyčce TT, případně prověřit možnost mimoúrovňového řešení křižovatky z důvodu bezpečnosti provozu

2. s vyhlášením podmíněnosti staveb pro území bezprostředně ovlivněného realizací uličního prostoru s vedením TT včetně inženýrských sítí

3. s vyhlášením stavební uzávěry a veřejně prospěšných staveb pro prodloužení TT (1/DT/5, 1/DT/46 a 12/DP/46) a pro dešťovou usazovací nádrž (X/TK/5)

II. Konstatuje

1. že k urbanistickému řešení s dopadem na změny vymezení funkčního uspořádání a k vyhlášení nových veřejně prospěšných staveb pro možnost realizace zeleného pásu propojujícího Prokopské a Dalejské údolí a Radotínsko Chuchelský háj (X/ZP/5 a Y/ZP/5) a případně pro veřejné prostranství (1/VP/5) se vyjádří až na základě podrobnějšího řešení území po výběru varianty prodloužení TT Barrandov

III. Ukládá

Zapletalovi Vojtěchu, zástupci starosty

1. ředat stanovisko MČ Praha 5 k dopravně urbanistické studii “Prodloužení TT Barrandov-Holyně” žadateli – Útvaru rozvoje hl.m. Prahy (ÚRM)

Termín plnění: 20.9.2005

Usnesení bylo schváleno: 31 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         23. zasedání ZMČ P5             

           předsedá: JUDr.Jančík Milan           


           HLASOVÁNÍ č. 57 - SCHVÁLENO           


             8.9.2005 15:31:39              


          47. "Prodloužení tramvajové trat          


______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     


 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  


 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     


 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     


 Mgr.Češková Andrea            ODS    5  Pro     


 ing.Dvořák Bohumil            ČSSD    6  Pro     


 Erben Pavel               ED     7  Pro     


 ing.Fiala Jaroslav            ODS    8  Pro     


 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     


 Heissler Herbert             ODS    10 Nepřítomen  


 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     


 ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     


 JUDr.Jančík Milan            ODS    13 Pro     


 Doc.RNDr.E. Jelínková, CSC.       KDU    14 Pro     


 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     


 Kohout Aleš               ED     16 Pro     


 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Pro     


 ing.Matoušek Jan             ODS    18 Pro     


 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     


 ing. Petr Horák             ODS    12 Pro     


 Mgr.Najmon Viktor            ODS    21 Pro     


 Mgr.Nápravníková Ilona          ED     22 Nehlasoval  


 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     


 Peterková Růžena             KSČM    24 Nehlasoval  


 ing.Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     


 Procházka Jan              ODS    26 Pro     


 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     


 Bc.Stecher David             ED     28 Pro     


 Stránský Martin             US     29 Pro     


 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     


 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     


 ing.Tichý Miroslav            ODS    32 Pro     


 Mgr.Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     


 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     


 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     


______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 31 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (6%)


Nepřítomno: 2


Hlasování o usnesení