Stanovisko MČ Praha 5 k “Aktualizovanému Zadání urbanistické studie Radlice – Jinonice”, zprac. MHMP OPPD, dat. duben 2001

24/05/2001

3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k "Aktualizovanému Zadání urbanistické studie Radlice - Jinonice", zprac. MHMP OPPD, dat. duben 2001
Po projednání 1. etapy konceptu US Radlice - Jinonice bylo rozhodnuto ve Výboru dopravy a Výboru pro rozvoj, že koncept urbanistické studie bude dopracován ve 2 variantách dle požadavku MČ Praha 5. MHMP odbor pořizování podkladů a dokumentací postoupil MČ Praha 5 dne 18.4.2001"Aktualizované Zadání urbanistické studie Radlice-Jinonice" se žádostí o jeho schválení Zastupitelstvem MČ Praha 5.Předmětem aktualizovaného zadání je dopracování koncept US ve dvou variantách - MĚSTSKÉ A SEGREGOVANÉ - s doplněním ekonomického vyhodnocení včetně provozních nákladů a vyhodnocením dopravního zatížení včetně nulové varianty. Podkladem pro zpracování aktualizovaného zadání bylo též "Stanovisko MČ Praha 5 ke zpracování zadání a využití území řešeného urbanistickou studií Radlice - Jinonice", schválené na 15. zasedání Rady MČ Praha 5 dne 6.6.2000 usnesením č. 15/468/2000
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s o u h l a s í s "Aktualizovaným Zadáním urbanistické studie Radlice - Jinonice", zprac. MHMP OPPD, dat. duben 2001, s připomínkami uvedenými ve "Stanovisku MČ Praha 5 k aktualizovanému Zadání urbanistické studie Radlice - Jinonice"
II. u k l á d á ved. OÚR předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 k "Aktualizovanému Zadání urbanistické studie Radlice-Jinonice" pořizovateli územně plánovací dokumentace Odboru pořizování podkladů a dokumentací MHMP Termín: 22/06/2001
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě