Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 2313, Smíchov

22/02/2001

Překladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o  změnu územního plánu na
pozemku č.parc. 2313 k.ú. Smíchov

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. n e d o p o r u č u j e
pořízení změny územního plánu na části pozemku č.parc. 2313 ze
stávajícího funkčního využití “historické zahrady, parky
a parkově upravené plochy” na “čistě obytné” území

II. u k l á d á
ved. OÚR
předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 k  návrhu
územního plánu pořizovateli územně plánovací dokumentace Útvaru
pořizování podkladů a dokumentací
Termín: 22/03/2001

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě