Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 2313, Smíchov – důvodová zpráva

22/02/2001

Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádali vlastníci pozemku
č.parc. 2313 k.ú. Smíchov o doporučení k návrhu změny územního
plánu.Předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití
území na části pozemku ze zeleně “historické zahrady, parky
a parkově upravené plochy” na  “čistě obytné”. Přitom ta část
pozemku, kde by mělo dojít ke změně územního plánu, je součástí
biokoridoru vymezeného územním systémem ekologické stability
pod vrchem Mrázovka při ul. Ostrovského

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě